IMG_8739.JPG

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

October 2559

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ดูขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานต่อไป

S__19218437.jpg

ลูกค้าเยียมชมโรงงาน

November 20, 2560

ลูกค้าและคณะมาเยี่ยมชมโรงงาน ให้ข้อแนะนำ ปรึกษา และนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกัน